සිංහලෙන් NLP - වැඩසටහන් විස්තරය

මෙම වැඩසටහන කවුරුන් වෙනුවෙන්ද?

 • ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට හොඳ පසුබිමක් සකසා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අයට
 • NLP ක්‍රමවේදය ගැන අසා තිබුනත් භාෂා ගැට‍ළුව නිසා ඉගෙන ගැනීමට නොහැකි වූ අයට
 • රැකියාවේ ඉහලට යාමට බලාපොරොත්තු වන අයට
 • ගුරුවරුන්, මවුපියන් ආදී අනෙක් අයට සාර්ථක වීමට මග පෙන්වන අයට

වැඩසටහන් සැලසුම

 • වැඩසටහන සැසි වාර දෙකකින් (2) යුක්ත වන අතර එක් සැසි වාරයක් පැය හතරක (4) කාල පරාසයකින් යුතු වේ.
 • පළමුවන සැසි වාරය: NLP යනු කුමක් ද, NLP පූර්වකල්පනා, ඔබගේ ජීවිතයට විශාල අගයක් එක් කල හැකි පහසු NLP ක්‍රමයක්
 • දෙවන සැසි වාරය: සාර්ථකත්වය සඳහා වන NLP සමීකරණය, NLP භාවිතයෙන් ඵලදායී ජීවිතයක් සකසා ගැනීම
 • තුන්වන සැසි වාරය: මනස, මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය, මනස ඵලදායී ලෙස සකසා ගැනීම
 • සිව්වන සැසි වාරය: විශ්වාස හා විශ්වාස පද්ධති, සීමාකාරී විශ්වාස, සීමාකාරී විශ්වාස ඉවත් කිරීම
 • වැඩසටහනේ අත්පොත PDF ලේඛනයක් ලෙස ලබා දෙනු ලබේ.

වැඩසටහන් අන්තර්ගතය

පළමුවන සැසි වාරය

 • නියුරෝ-වාග් විද්‍යාව (NLP) යනු කුමක් ද? - What is Neuro-Linguistics Programming (NLP)?
 • NLP පූර්වකල්පනා - The Presuppositions of NLP
 • ධනාත්මක අරමුණු - The Positive Intention

දෙවන සැසි වාරය

 • සාර්ථකත්වය සඳහා වන NLP සමීකරණය - NLP Success Formula
 • සිතා ගත නොහැකි තරම් දැවැන්ත අරමුණු - HUGGs
 • ජීවිතයේ ප්‍රධාන පැතිකඩ - Key Areas of Life
 • සුනිෂ්පන්න ප්‍රතිඑල - Well Formed Outcome

තුන්වන සැසි වාරය

 • මිනිස් මනසේ ක්‍රියාකාරිත්වය - The Functions of Human Mind
 • යටි සිතේ මූලික නියමයන් - The Prime Directive of the Unconscious Mind
 • සන්නිවේදන පිළිබඳ NLP ආකෘතිය - NLP Communication Model
 • ස්ථාරාත්මක අදහස් - Hierarchy of Ideas

සිව්වන සැසි වාරය

 • සීමාකාරී විශ්වාස - Limiting Beliefs
 • විශ්වාස පූර්ණ ලෙස ප්‍රකාශය කිරීම - Full Belief Statements
 • සීමාකාරී විශ්වාස ඉවත් කිරීම - Belief Change (Transcendental Inquiry)

ආයෝජනය හා අනෙක් විස්තර

 • Zoom Meeting තාක්ෂණය හරහා පැවැත්වේ.
 • දින: 27 හා 28 අගෝස්තු 2022
 • වේලාව: උදේ 8 සිට 12:30 දක්වා
 • වැඩසටහන් ගාස්තුව: USD 50/=
 • වැඩසටහනට සම්බන්ධ විය හැකි උපරිම ශිෂ්‍යයන් ගණන: 50
 • මෙම වැඩසටහන සඳහා සහභාගීත්වයේ සහතිකයක් PDF ලේඛනයක් ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ.

ඔබේ පුහුණුකරුවන්

 • ගාමකශ්‍රි (Gamaka Perera)ප්‍රධාන පුහුණුකරු - මයින්ඩ් ඩිසයින්ස් ආයතනය
  NLP Master Practitioner / Reiki Grand Master
 • ජයශ්‍රී මාතා (Jayamini D Samarathunge)මූලික පුහුණුකරු - මයින්ඩ් ඩිසයින්ස් ආයතනය
  Spiritual Teacher / International NLP Trainer / Psychologist / Reiki Master

වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමට 0770809815 අමතන්න (Call / WhatsApp)